Szkolenia dla lekarzy

Analiza transakcyjna w relacji lekarz - pacjent

Komunikując się wchodzimy w interakcje społeczne, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Znajomość mechanizmów interakcji pozwala  na uniknięcie wielu kłopotów i nieporozumień. Analiza transakcyjna skupiając się na ocenie równowagi dynamicznej pomiędzy trzema stanami ego (dziecko, dorosły, rodzic) pozwala te mechanizmy łatwo zrozumieć. Jeśli więc odczuwasz dyskomfort po rozmowie z pacjentem np. ulegając jego prośbie, choć nie chciałeś jej spełnić, jeśli czujesz, że pod wypowiadanymi słowami twojego rozmówcy może kryć się dodatkowe znaczenie, jeśli masz wrażenie, że w życiu ciągle robisz coś, co musisz lub powinieneś lub wciąż spełniasz czyjeś oczekiwania to szkolenie jest dla Ciebie. 

Część teoretyczna: 

Część praktyczna:

 • Struktura osobowości wg analizy transakcyjnej (AT)
 • Rodzaje stanów "ja" (stan "ja" to spójny zbiór uczuć i doświadczeń bezpośrednio powiązanych z odpowiadającym im spójnym zbiorem zachowań)
 • Pozycje życiowe - ich rodzaje i charakterystyka
 • Komunikacja interpersonalna w ujęciu AT - transakcje: definicja , rodzaje, analiza - gry psychologiczne - ich rodzaje, analiza, sposoby przełamywania
 • Strukturalizacja czasu
 • Skrypty życiowe i ich analiza

 • Autodiagnoza struktury osobowości wg AT
 • Rozpoznawanie stanów "ja" i ich wykorzystywanie w komunikacji lekarz -pacjent
 • Prowadzenie efektywnej komunikacji z pacjentem z wykorzystaniem transakcji równoległych (symetrycznych i komplementarnych)
 • Rozpoznawanie gier psychologicznych prowadzonych przez pacjentów i umiejętne ich przerywanie

 

 

 

 

 

Lekarz asertywny

Czyli jak stanowczo, reagować na trudne zachowania pacjentów i współpracowników oraz wyrażać swoje oczekiwania i poglądy.

Komunikując się wchodzimy w interakcje społeczne, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Znajomość mechanizmów interakcji pozwala na uniknięcie wielu kłopotów i nieporozumień. Analiza transakcyjna skupiając się na ocenie równowagi dynamicznej pomiędzy trzema stanami ego (dziecko, dorosły, rodzic) pozwala te mechanizmy łatwo zrozumieć. Jeśli więc odczuwasz dyskomfort po rozmowie z pacjentem np. ulegając jego prośbie, choć nie chciałeś jej spełnić, jeśli czujesz, że pod wypowiadanymi słowami twojego rozmówcy może kryć się dodatkowe znaczenie, jeśli masz wrażenie, że w życiu ciągle robisz coś, co musisz lub powinieneś lub wciąż spełniasz czyjeś oczekiwania to szkolenie jest dla Ciebie.

Część teoretyczna: 

Część praktyczna:

 • Rodzaje i przyczyny trudnych sytuacji w relacji lekarz-pacjent, lekarz –współpracownik
 • Charakterystyczne zachowania ludzi w sytuacjach trudnych
 • Definicja asertywności
 • Budowanie poczucia własnej wartości jako sposób na umacnianie postawy asertywnej
 • Podstawowe i zaawansowane techniki komunikacji asertywnej oraz ich wykorzystywanie w sytuacjach trudnych

 • Kształtowanie i umacnianie postawy asertywnej (techniki)
 • Efektywnie wyrażanie oczekiwań
 • Skuteczne odmawianie i określanie granic
 • Wyrażanie opinii – pochwały i krytyka
 • Przyjmowanie komplementów i krytyki
 • Reagowanie na trudne zachowania pacjentów i współpracowników
 • Prezentowanie własnych poglądów i polemika z poglądami innych

 

 

 

 

Pacjent to nie tylko ciało, czyli w chorym ciele chory duch. Psychologia pacjenta dla lekarzy i dentystów

Aktywność lekarza obejmuje tzw. czynności instrumentalne ukierunkowane na postawienie rozpoznania oraz wykonanie zabiegów terapeutycznych (badanie fizykalne, pomiar ciśnienia, Ekg, USG itp.) oraz ekspresywne - ukierunkowane na stan emocjonalny pacjenta (eliminacja negatywnych emocji, budowanie poczucia bezpieczeństwa, motywowanie, wspieranie itp.)
Z badań psychologów społecznych wynika, że oczekiwania pacjentów wobec zachowań lekarzy dotyczą głównie czynności ekspresywnych. Dlatego związane z nimi umiejętności psychologiczne są tak istotne. Umiejętności te szczególnie ważne stają się gdy choroba ma poważne konsekwencje - diametralnie zmienia dotychczasowe życie pacjenta lub prowadzi do śmierci.
Aby więc realizować lekarskie cele warto poznawać "chorego ducha" czyli zgłębiać tzw. psychologię pacjenta. 

Część teoretyczna: 

Część praktyczna:

 • Historyczne aspekty kontaktu z pacjentem – od koncentracji na chorobie do koncentracji na pacjencie
 • Psychologia pacjenta – osobowość, motywacja, różnice indywidualne
 • Stres, choroba i ich wzajemne związki
 • Różnice indywidualne w podejściu do choroby
 • Emocje związane z chorobą, ich dynamika i związek z wynikami leczenia
 • Informowanie o chorobie, jej przebiegu i konsekwencjach
 • Wsparcie po stracie bliskich

 • Budowanie relacji lekarz -pacjent
 • Eliminacja negatywnych emocji i obniżanie poziomu stresu
 • Efektywne pozyskiwanie informacji (wywiad)
 • Przedstawianie diagnozy i zaleceń
 • Formułowanie komunikatów wpływających na zmianę postaw pacjenta poprzez oddziaływanie na emocje
 • Wykorzystywanie w kontakcie z pacjentem perswazji i psychologicznych mechanizmów wpływu społecznego
 • Przekonywanie do zaleceń i zachowań prozdrowotnych
 • Reagowanie na sytuacje trudne
 • Sposoby okazywania wsparcia po stracie bliskich

 

 

 

 

Psychologiczne różnice indywidualne - czyli dlaczego i czym różnią się ludzie pomiędzy sobą?

Jak wiedzę o różnicach wykorzystać w relacjach z pacjentami, współpracownikami i rodziną? Pomimo tego, że każdy z nas jest niepowtarzalny można odnaleźć pomiędzy ludźmi cechy wspólne np.  sposób mówienia, zachowania, odczuwania, analizowania itp. Jesteśmy układanką różnych elementów. Niektóre z nich wyraźnie się wyróżniają wpisując nas w określoną kategorię lub typ np. w typ osobowości. Każdy typ, styl, odmiana ma swoje mocne i słabe strony. Wiedza o nich pozwala na skuteczne oddziaływanie nie tylko na otaczających nas ludzi - w tym współpracowników i pacjentów, ale także na samego siebie.

Część teoretyczna: 

Część praktyczna:

 • Różnice indywidualne: teorie osobowości, typy temperamentów, style poznawcze.
 • Diagnoza własnych preferencji psychologicznych
 • Klucze dostępu do różnych typów pacjentów
 • Psychologiczne gry pacjentów - rozpoznawanie i reagowanie

 • Rozpoznawanie psychologicznych typów pacjentów
 • Efektywne komunikacja z  pacjentami o różnych charakterystykach psychologicznych - budowanie relacji, wpływanie na poglądy, decyzje, zachowania
 • Rozpoznawanie i umiejętne odpowiadanie na psychologiczne gry pacjentów
 • Identyfikacja własnych preferencji psychologicznych i wykorzystywanie ich w budowaniu relacji interpersonalnych oraz zarządzaniu sobą.

 

 

 

 

Wypalenie zawodowe - na czym polega i jak mu przeciwdziałać?

Badania psychologów społecznych dowodzą, że wypalenie zawodowe, czyli stan wyczerpania emocjonalnego, fizycznego i duchowego związanego z pracą dotyczy głównie zawodów, w których występuje częsty i bliski kontakt z innymi ludźmi: przedstawiciele, konsultanci, handlowcy, lekarze, pielęgniarki, pracownicy służb ratowniczych i hospicjów... Na syndrom wypalenia zawodowego składa się:

Uczucie pustki i odpływu sił wywołane nadmiernymi wymaganiami psychologicznymi i emocjonalnymi (emocjonalne wyczerpanie)
Obniżenie wrażliwości wobec innych (depersonalizacja)
Poczucie marnowania czasu i wysiłku na swoim stanowisku pracy oraz obniżenie oceny własnych dokonań

Jeżeli czujesz się permanentnie przepracowany/a, a praca przestaje dawać Ci satysfakcję i masz poczucie stagnacji zawodowej, prawdopodobnie doświadczasz syndromu wypalenia zawodowego, czyli niniejsze szkolenie jest dla Ciebie.

Część teoretyczna: 

Część praktyczna:

 • Wypalenie zawodowe - koncepcje, definicje, rodzaje
 • Indywidualne, interpersonalne i organizacyjne uwarunkowania występowania wypalenia zawodowego
 • Objawy i konsekwencje wypalenia zawodowego
 • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 • Autodiagnoza poziomu i przyczyn wypalenia zawodowego
 • Metody radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami związanymi z wykonywaną pracą
 • Sposoby uzyskiwania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym - work–life balance
 • Sposoby kształtowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych
 • Identyfikacja i aktywne dokonywanie zmian organizacyjnych przyczyn wypalenia zawodowego

 

 

 

 

Wywieranie wpływu na postawy i zachowania pacjentów, czyli jak sprawić, aby pacjenci czynnie uczestniczyli w procesie leczenia

Sukces terapeutyczny zależy nie tylko od postawienia trafnej diagnozy i właściwie dobranej terapii, nie mniej ważna jest współpraca pacjenta z lekarzem - przestrzeganie zaleceń, regularne wizyty kontrole, zachowania prozdrowotne. Aby współpraca ta była dobra lekarz musi posiadać i efektywnie wykorzystywać specjalne umiejętności - umiejętności wywierania wpływu na postawy i zachowania pacjentów.

Część teoretyczna: 

Część praktyczna:

 • Psychologiczne uwarunkowania przestrzegania zaleceń lekarskich
 • Postawy - jak powstają i jak można je zmieniać
 • Model perswazji Yale i psychologiczne mechanizmy wpływu społecznego
 • Argumentacja i konstrukcje komunikacyjne trwale zapamiętywane i wpływające na zmiany postaw
 • Budowanie trwałych relacji z pacjentem

 • Wykorzystywanie w praktyce praw perswazji i perswazyjnych konstrukcji językowych
 • Formułowanie komunikatów wpływających na zmianę postaw pacjentów opartych na mieszanej
 • (racjonalno – emocjonalnej) argumentacji
 • Dopasowywanie przekazu i zachowań do różnych typów pacjentów
 • Budowanie relacji interpersonalnych
 • Obrona przed manipulacyjnymi zachowaniami innych